Vtáky, živočíchy

Dážďovníky, netopiere

Vtáky

 

Na spolužitie s nami si zvykli desiatky druhov živočíchov. Obytné stavby často využívajú na hniezdenie alebo ako úkryt. Väčšina z týchto živočíchov je pre nás užitočná. Veľmi dobre poznáme lastovičky, vrabce, netopiere alebo dážďovníky. Dážďovník denne uloví až 50 g hmyzu a netopier až 3 000 komárov. Spoločenská hodnota dážďovníka a netopiera pri ich usmrtení môže byť podľa druhu až 330 eur.

Dážďovníky, ako aj niektoré druhy netopierov, v dôsledku zániku svojich prirodzených biotopov, začali hniezdiť v panelových domoch a vo výškových budovách. Využívajú štrbiny v strešných a obvodových konštrukciách budov, ako aj rôzne typy vetracích otvorov. Takmer 100 % slovenskej populácie dážďovníkov využíva na hniezdenie ľudské stavby. V posledných rokoch sú dážďovníky a netopiere najviac ohrozované v súvislosti so zatepľovaním obvodového plášťa, alebo pri zatmeľovaní špár medzi panelmi. Ak sa tieto práce vykonávajú počas hniezdneho obdobia dážďovníkov, približne v čase od 1.4. do 15.8., dochádza k úhynu hniezdiacich jedincov a k likvidácii ich hniezdísk.

Ministerstvo životného prostredia SR,  spolu s  Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, usmerňujú postup štátnych orgánov pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého a netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov.

Z usmernenia vyplýva, že Štátny orgán ochrany prírody a krajiny obmedzí, alebo zakáže, prebiehajúcu stavebnú činnosť v prípade, že ohrozuje chránené druhy živočíchov v kritickom období hniezdenia vtákov a v období rodenia, výchovy mláďat a zimovania netopierov. Vymedzí aj časové obdobie, v ktorom sa zakazuje v činnosti pokračovať, ako aj časové obdobie, v ktorom je možné činnosť realizovať a osobitné podmienky realizácie činnosti.

V prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove, sme ako majitelia bytov povinní na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce k predchádzaniu alebo obmedzovaniu poškodzovania chránených živočíchov a ich úkrytov. Medzi takéto opatrenia patrí vypracovanie posudku odborne spôsobilou osobou, vrátane špecifikácie kompenzačných opatrení a zabezpečenie ich realizácie. Opatrenia sme povinní zahrnúť do návrhov projektov a ostatnej stavebnej dokumentácie k obnove domu.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)