Vetranie, rekuperácia

Nútená výmea vzduchu

Vetranie, rekuperácia

 

Kvalita vzduchu v miestnosti je dôležitá z hľadiska zdravia aj príjemnej pohody. Ak chceme využiť všetky možnosti zníženia energetickej náročnosti domu, tak sa v zimnom období odnaučme vetrať pomaly cez pootvorené okno. Ak potrebujeme príležitostne vyvetrať miestnosť cez okno, na pár minút ho naplno otvorme, aby došlo iba k výmene vydýchaného vzduchu, no nie k ochladeniu povrchov podlahy, stien, stropu a predmetov v miestnosti.

Pri plánovaní obnovy domu by sme za základ vetrania mali zvoliť nútenú výmenu vzduchu. Pri nej sa čerstvý, predhriaty a od peľu, prachu a hmyzu zbavený vzduch prichádza do obývačky, spálne a do detských izieb. Vydýchaný vzduch sa odvádza z toalety, kúpeľne a kuchyne. Takéto riadené vetranie zabezpečí aj odvedenie prebytočnej vlhkosti. Vetranie prebieha tak, aby sme necítili pohyb vzduchu.

Kvalitu vnútorného prostredia môžeme zabezpečiť aj jedným systémom. Zároveň vykuruje, ochladzuje, vetrá a ohrieva vodu. Pritom využije teplo odchádzajúceho vzduchu a ohreje ním prichádzajúci vzduch, odfiltruje nečistoty, peľ a zápach. Systém kombinuje vlastnosti tepelného čerpadla, klimatizácie aj rekuperátora.

Aj pôvodne používané jednoúčelové zariadenia sú doplňované ďalšími funkciami, aby boli univerzálnejšie. Bežné sú už klimatizačné jednotky s funkciou prikurovania na princípe tepelného čerpadla. Objavujú sa tiež tepelné čerpadlá typu vzduch/vzduch, ktorých primárnou funkciou je kúrenie, ale zároveň fungujú ako plnohodnotná klimatizácia.

Ak chápeme vetranie ako súčasť vykurovania, ochladzovania a ohrevu vody, sú potrebné znalosti z viacerých oblastí, ktoré vyústia do jedného spoločného návrhu.

Nech sa rozhodneme akokoľvek, riešenie vetrania je zahrnuté do projektovej dokumentácie. Konečnú podobu projektu ovplyvní stav domu pred obnovou, obstarávacia cena materiálu a prác, možné úspory, požiadavky na komfort, možnosť využitia spoločných priestorov, prevádzkové náklady a v bytovom dome aj úroveň komunikácie medzi spoluvlastníkmi bytov.

Výmenu vzduchu môžeme riadiť automaticky, meraním množstva CO2 v miestnosti. Rozdiel množstva kysličníka uhličitého medzi čerstvým a vydýchaným vzduchom je pritom veľmi nepatrný, menší než jedno promile.

 

Keď riešime vetranie ako samostatnú časť, je výhodné použiť rekuperáciu vzduchu. Môže to byť rekuperácia centrálna, izbová alebo iba úplne jednoduchá, zabudovaná priamo do okna.

Rekuperácia zaistí komfort v priebehu celého roka, s minimálnymi nárokmi na elektrinu. Rekuperačný systém umožňuje nastaviť teplotu, vlhkosť aj rýchlosť prúdenia vzduchu. Pre dokonalé využitie sa vyžaduje čo najlepšia vzduchotesnosť budovy. Súčasťou rekuperátora môžu byť filtre, tlmič hluku z ulice, klapky na uzatvorenie potrubí, odvod vyzrážanej vody, automatická regulácia a iné vymoženosti.

Základným prvkom rekuperátora je výmenník tepla so sústavou membrán. Na každej membráne odchádzajúci vzduch odovzdá časť svojho tepla prichádzajúcemu vzduchu bez toho, aby sa nový a starý vzduch miešali. Po prechode všetkými membránami môžeme ušetriť až 80 % tepla z odchádzajúceho vzduchu.

Vzduch vypúšťaný do exteriéru býva ešte natoľko teplý, že z neho môžeme odoberať teplo pomocou tepelného čerpadla. Tým možno ohriať čerstvý vzduch po priechode rekuperátorom a tak interiér aj vykurovať, alebo ním možno ohrievať pitnú vodu v zásobníku, ktorý môže byť súčasťou vetracej jednotky.

Vzduch sa v zariadení pohybuje pomaly, pomocou špeciálnych ventilátorov a do/z príslušných miestností sa prepravuje potrubím. Môže byť uložené viditeľne alebo zabudované. Pohyb vzduchu v potrubí o rýchlosti do 1 m/s zabezpečí príjemné vetranie. Spotreba elektriny ventilátorov je zlomkom z úspor za ušetrené teplo.

Čerstvý vzduch môžeme v zime pred vstupom do rekuperátora predhriať v zemnom výmenníku. Výmenník využíva teplo zeme alebo vody zo studne a v zime predhrieva vzduch na teplotu 5 - 10 °C. Počas dusných horúcich dní v lete dokáže vzduch ochladiť. Zemnému kolektoru sme tiež venovali samostatnú pozornosť.

 

Väčšie rekuperačné jednotky, s rozvodmi do jednotlivých miestností, sa montujú do vyčlenených miestností v dome, alebo aj mimo dom. Podľa umiestnenia sa niektoré časti systému tepelne izolujú. Pri väčších domoch môžeme použiť niekoľko vetracích jednotiek. Zmenší sa tým dĺžka aj prierezy potrubia a oddelené priestory môžeme vetrať rôznou intenzitou.

 

Menšie rekuperačné jednotky sa montujú do vetracích prieduchov alebo do samostatných otvorov v obvodových stenách. Nevyžadujú rozvody vzduchu. Na zaistenie kvalitného prevetrania sa jednotky v miestnostiach osadzujú v pároch.

Ich údržba je ľahká. Keramický výmenník sa vyčistí v umývačke riadu a po vyschnutí sa osadí na pôvodné miesto. Vetranie prebieha striedavo. Jedna jednotka odvádza vydýchaný teplý vzduch z miestnosti a druhá privádza z vonka čerstvý. Približne po minúte sa zmení smer otáčok ventilátorov. Odsávajúca jednotka teraz vzduch privádza a jednotka, ktorá vzduch privádzala, vydýchaný vzduch odvádza. Pri odvádzaní teplého vzduchu sa ohrieva keramický výmenník a po zmene smeru sa teplo odovzdá prichádzajúcemu vzduchu.

 

Iný spôsob pre lokálnu rekuperáciu je jej zabudovanie priamo do okna. Na vonkajšej aj vnútornej strane okna je vidieť iba vetracie mriežky. Nedochádza k narušeniu architektúry ani k vysokým energetickým stratám v porovnaní s vetraním cez okná. Priamo na okne je upevnený riadiaci prvok umožňujúci ovládanie vetrania. Keďže je okno pri výmene vzduchu zatvorené, zvyšuje sa aj bezpečnosť v porovnaní s vetraním cez otvorené okno.

 

Teplovzdušné vykurovanie s rekuperáciou tepla znamená, že vzduchotechnické rozvody inštalované v dome sú používané ja na vykurovanie. Vzduch privádzaný do domu sa vo vetracej jednotke doohrieva a vháňa sa do izieb. V dome nie je nainštalované žiadne ďalšie vykurovanie.

Vzduch je v porovnaní s vodou zlým médiom prenosu tepla, lebo je výrazne redší. Aby sa ním dalo vykurovať, je potrebné dokurovať veľký objem vzduchu. Je to aj 4 x viac ako je potrebné na prísun čerstvého vzduchu na dýchanie. Teplovzdušná rekuperačná vetracia jednotka je preto odlišná oproti bežnej rekuperačnej jednotky bez kúrenia.

Vykurovaný vzduch v dome cirkuluje, nevypúšťa sa von a nenasáva sa nový. Vykurovaný vzduch sa krúti dookola po dome a stále sa doohrieva. Okrem záchodov a kúpeľní.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)