Organizácia spojených národov

Živ. prostr., TUR, CO2, otázky bývania

Širšie súvislosti na úrovni OSN

 

Na pôde OSN bolo za uplynulých 40 rokov, v súvislosti s negatívnym vplyvom prevádzky budov na zmeny životného prostredia a na trvalo udržateľný rozvoj, prijatých viacero dôležitých dokumentov a založených viacero inštitúcií. Sto rokov zvyšovania komfortu bývania a masívneho znečisťovania životného prostredia našimi predkami dopadlo na naše plecia.

Pripomeňme si najdôležitejšie udalosti, terminológiu a dokumenty OSN, ktoré nasmerovali pozornosť Európskej únie a Slovenska k obnove domov a zároveň si všimnime, ako veľmi pomaly napredovalo riešenie tém o: životnom prostredí, trvalo udržateľnom rozvoji, skleníkových plynoch, ako aj o vytvorení špecializovanej inštitúcii, ktorá sa venuje otázkam vplyvu bývania na životné prostredie.

 

OSN a životné prostredie

Potvrdením vzrastajúceho celosvetového záujmu o životné prostredie sa stala Štokholmská konferencia OSN o ľudskom rozvoji. Stalo sa to až v roku 1972, keď desiatky rokov predtým pribúdali dôkazy o zhoršujúcom sa vplyve našich zásahov do prostredia, v ktorom musíme žiť.

Až v roku 1979 OSN oficiálne priznala, že je potrebné venovať globálnej zmene klímy zvýšenú pozornosť. V tom istom roku bol založený vedecky orientovaný „Svetový klimatický program WCP“ a v roku 1988 aj čiastočne politicky orientovaný „Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny IPCC“.

 

OSN a trvalo udržateľný rozvoj

Pojmy trvalá udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj sa začali neoficiálne používať začiatkom 70-tych rokov v súvislosti s poznaním, že nekontrolovateľný rast populácie, výroby tovaru, spotrebného života a následného znečistenia Zeme je neudržateľný.

V pôsobnosti OSN bola v roku 1983 zriadená „Komisia pre životné prostredie a rozvoj“ (World Commission on Environment and Development - WCED). Komisia vo svojej správe, prijatej 42. Valným zhromaždením OSN v decembri 1987, odštartovala novú éru sociálne a environmentálne trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a vypracovala definíciu pojmu trvalo udržateľný rozvoj (TUR).

Ide rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozoval budúce generácie v napĺňaní ich vlastných potrieb.

Zásadnú podporu trvalo udržateľnému rozvoju deklarovala Svetová konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED ) v Rio de Janeiro v roku 1992. Účastníci na nej prijali dôležitý dokument „AGENDA 21“ tvoriaci základné východisko pre vypracovanie stratégií TUR na všetkých úrovniach života spoločnosti.

 

OSN a skleníkové plyny

Právny základ na riešenie problémov zmien klímy poskytuje Rámcový dohovor OSN o zmene klímy z roku 1992 v Rio de Janeiro a Kjótsky protokol k dohovoru prijatý v roku 1997. Určil prvé záväzné obdobie na roky 2008 až 2012 a kvantifikoval zníženie emisií skleníkových plynov. V decembri 2012 bol v Dauhe schválený dodatok ku Kjótskemu protokolu, ktorý určil druhé záväzné obdobie od roku 2013 do 2020.

Krajiny EÚ, vrátane SR prijali cieľ znížiť do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990. EÚ sa zaviazala k urýchleniu procesu ratifikácie dodatku, aby sa zachovala kontinuita právneho režimu. K tomuto záväzku sa však neprihlásili napríklad Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Rusko. Na USA sa dodatok nevzťahuje, lebo nie je stranou Kjótskeho protokolu.

Je dlhodobou snahou, aby sa k záväzkom pripojili aj Čína, India, Brazília, Južná Afrika a ďalšie krajiny, keďže ich príspevok ku globálnym emisiám je z roka na rok vyšší.  Rozhodnúť o týchto témach sa má v polovici roka 2015 v Paríži.

Súčasné záväzky podľa dodatku pokrývajú len necelých 15 % svetových emisií, čo nestačí na dosiahnutie najvyššieho cieľa dohovoru (udržať rast priemernej globálnej teploty do roku 2100 pod úrovňou 2 °C).

 

OSN a otázky bývania

                Na výmenu skúseností v oblasti bývania, urbárneho rozvoja, pozemkovej politiky a stratégií pre trvalo udržateľný rozvoj sídiel bol zriadený „Výbor pre bývanie a pozemkový manažment Európskej hospodárskej komisie OSN“. Predstavuje oficiálne medzivládne fórum s pôsobnosťou v celom regióne EÚ.

 

Na prejednávané témy a prijaté dokumenty na konferenciách, zasadnutiach výborov a medzinárodných panelov, pod hlavičkou OSN, nadväzuje podrobnejšia činnosť, smernice a ďalšie dokumenty prijaté na úrovni Európskej únie.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)