Ohrev pitnej vody

Pomocou OZE

Ohrev pitnej vody

 

Z hľadiska výberu zdroja alebo viacerých zdrojov na ohrev pitnej vody, vody na vykurovanie, potreby elektriny na osvetlenie v dome a prevádzku domácich spotrebičov máme viaceré možnosti. Musíme si rozmyslieť, či budeme ohrev pitnej vody riešiť samostatne, alebo spolu s ostatnými potrebami.

Bežný spôsob u bytových domov je zabezpečenie ohrevu pitnej vody aj vykurovania z mestského centrálneho systému vykurovania. V rodinných domoch je to spravidla z centrálnej kotolne nášho rodinného domu. V obidvoch prípadoch môžeme pridať aj ohrev pitnej vody priamo na mieste spotreby. Hlavným zdrojom ohrevu môžu byť obnoviteľné zdroje energie a doplnkovým zdrojom zariadenia na elektrinu, plyn alebo tuhé palivo.

Pri obnove domu sa snažíme čo najviac využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Ak nám to z hľadiska finančného dnes nevychádza, skúsme prijať také riešenie, ktoré nám umožní využiť energiu z OZE niekedy v budúcnosti.  Ideálne by bolo vyrobiť si všetku energiu, ktorú potrebujeme na vykurovanie, ohrev pitnej vody, osvetlenie, aj pre domáce spotrebiče, za prijateľných nákladov priamo v našom dome.

V úvode sme si povedali, že ohrev pitnej vody a vody na vykurovanie vo väčšine prípadov riešime z jedného zdroja. V domoch, ktoré neprešli obnovou je to v poriadku, lebo teplota ohriatej pitnej vody a vykurovacej vody má približne rovnakú teplotu - z pocitového hľadiska je veľmi horúca. U obnovených domov by sme takto uvažovať nemali. Dôvodom je skutočnosť, že dobre zateplený dom vykurujeme vodou, ktorá má výrazne nižšiu teplotu, než má horúca pitná voda.

Keď riešime ohrev pitnej vody aj nízkoteplotné vykurovanie jedným zdrojom, musíme počítať s vyššími obstarávacími aj prevádzkovými nákladmi na výkonnejší zdroj tepla, zásobník ohriatej vody a s väčšími tepelnými stratami vo vykurovacom a vodovodnom systéme.

Za moderné riešenie ohrevu pitnej vody sa považuje napríklad akumulačný bojler so vstavaným malým tepelným čerpadlom vzduch-voda, s výmenníkom pre solárne panely. Tepelné čerpadlo ohrieva vodu prednostne na teplotu až 60 °C. Môžeme použiť tepelné čerpadlo s výkonovým číslom COP viac ako 3 a s príkonom okolo 500 W. Takéto riešenie je voči plynovým kondenzačným kotlom ekonomickejšie až o 40 %.

 

Solárny systém (slnečný systém) využíva slnečnú energiu a mení ju na teplo. Nemýľme si ho s fotovoltickým systémom, ktorým vyrábame elektrickú energiu. Základ solárneho systému tvoria solárny kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič.

Chýbajúcu časť solárneho príkonu v chladnom období môžeme zabezpečiť vo výmenníku tepla napájaného z doplnkového zdroja, napríklad z ústredného kúrenia alebo pomocou elektrickej špirály. Výmenník spojený so slnečnými kolektormi je umiestnený v spodnej časti zásobníka teplej vody. V obdobiach nízkej intenzity slnečného žiarenia zabezpečí aspoň predohrev pitnej vody a tak znižuje energetickú potrebu doplnkového energetického zdroja.

Pri použití solárneho systému závisí výška dosiahnutých úspor od spôsobu ohrevu vody, ktorý sme do uskutočnenia obnovy domu používali. Ak sme mali náklady na prípravu pitnej vody do obnovy vysoké, lebo zdroj bol už zastaraný, či pre drahé palivo, aj finančné úspory po obnove budú vysoké. Vo všeobecnosti môžeme s použitím solárneho systému ušetriť 50 až 75 % nákladov pri ohreve pitnej vody za rok a z toho takmer celú potrebu na ohrev pitnej vody v horúcich mesiacoch.

Prínosom je aj to, že využívaním energie zo slnka šetríme nielen svoje financie, ale prispievame aj k spomaleniu vytvárania skleníkového efektu a nepriaznivých zmien klímy. Použitím slnečného kolektora s plochou 2 m2 zamedzíme vzniku 500 až 1 000 kg kysličníka uhličitého za rok, ktorý by sa používaním plynu uvoľnil do atmosféry.

Ohrev vody v bazéne pomocou slnečnej energie  je cenovo výhodný. Absorbéry z plastov môžu byť zapojené v jednookruhovom systéme, kedy voda z bazénu môže pomocou čerpadla pretekať priamo cez absorbér, bez zapojenia výmenníka tepla. Plastové kolektory sú v prevádzke iba v letnom období. Na zimu sa musia vyprázdniť. Potrebná kolektorová plocha zodpovedá zhruba veľkosti povrchu bazéna. Takto dokážeme zvýšiť teplotu vody v otvorenom bazéne o 4 až 7 °C.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)