Ochrana pred hlukom

Prípustné hodnoty hluku

Ochrana pred hlukom

 

Z hľadiska ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami musí mať dom také vlastnosti, aby hluk a vibrácie neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje naše zdravie, aby nám umožnili spať, odpočívať a pracovať v uspokojivých podmienkach.

Budovy a v nich inštalované okná, dvere, steny, stropy, kotly, komínové prieduchy, vetracie zariadenia, výťahy, vodovodné inštalácie a pod. musia byť umiestnené a upravené tak, aby sa šírenie hluku a vibrácií do obytných priestorov obmedzilo na najmenšiu možnú mieru. Podrobnosti určuje osobitný predpis.

 

Podľa národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, hlukové zaťaženie je dnes sprievodným javom aktivít človeka. Z regionálneho hľadiska je najvýznamnejším zdrojom hluku doprava. Cestná doprava spôsobuje 76 % hluku, železničná 14 % a letecká doprava 10  %. Monitorovanie hluku z cestnej dopravy v 63 obciach s celkovým počtom 1,628 mil. obyvateľov v roku 1998 ukázalo, že približne 44,4 % z uvedeného počtu obyvateľov bolo vystavených pôsobeniu nadmerného hluku v intervale 55 až 70 decibelov.

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR sú pre dennú dobu stanovené prípustné hodnoty hluku 60 dB  a pre nočnú dobu 50 dB. Odporúčané zvukové hladiny sú pre spánok 25 - 30 dB, pre pobyt 30 - 35 dB a pre prácu 35 – 50 dB.

Namerané údaje ukazujú, že ochrana domácností  pred vonkajším hlukom je pre dosiahnutie príjemnej pohody dôležitá.

Významné miesta prenášania hluku v budove sú najmä v miestach spojov vodorovných a zvislých konštrukcií, alebo v mieste styku zárubní dverí s podlahou. Spôsobujú ho technické zariadenia, vodovodná inštalácia, odtoková kanalizácia, ale aj chôdza po podlahe.

Hluk sa šíri od zdroja svojho vzniku prechodom cez vzduch a cez rôzne konštrukcie domu. V tejto súvislosti hovoríme o vzduchovej nepriezvučnosti, kročajovej nepriezvučnosti, koeficiente nepriezvučnosti a o vlastnostiach materiálov tieto hodnoty eliminovať.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)