Kontrola kvality stavebných prác 8

Bezpočnosť a kvalita stavieb

Kvalita a bezpečnosť stavieb je komplexný súbor všetkých odborných stavebných činností počnúc projektovaním, uskutočňovaním stavieb, vývojom technológií a materiálov a iné   až po neustálu priebežnú KONTROLU všetkých procesov v stavebnej činnosti. Bez priebežnej kontroly všetkých prípravných a výrobných procesov nie je zaručená kvalita a bezpečnosť stavieb! Kvalita, vývoj a rozširovanie odborných vedomostí sa zvyšuje len sústavným sebavzdelávaním a formou celoživotného vzdelávania. 

Vo viacerých štátoch EÚ a sveta existujú štátne inštitúcie na kontrolu projektovej dokumentácie tzv. verifikačné úrady (kontrola projektom predpísaných technológií, navrhnutých materiálov a postupov) a na kontrolu činnosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Jednoducho nenecháva sa nič na náhodu, kontrola, kontrola a kontrola.

Bezpečnosť a kvalita stavieb musia byť vecou verejnou, preto je najvyšší čas v legislatívnej príprave pre stavebníctvo prestať s neodbornými zásahmi na presadzovanie teoretických predstáv ľudí, ktorí v živote systematicky neriadili stavebné procesy, technologické procesy výstavby a stavebných robotníkov priamo na stavbách. Preto je potrebné k stavebníctvu a tvorbe jeho legislatívy pristupovať konečne so zodpovednosťou, so znalosťou riadenia stavebných procesov a ich vzťahov, s odbornosťou a komplexnou previazanosťou dopadov na ostatné zákony nadväzujúce na stavebný zákon. Doterajší opačný postoj a prístup k stavebnému poriadku už teraz poškodzuje záujmy aj samotných tvorcov a objednávateľov niektorých nevhodných ustanovení ako vlastníkov a užívateľov stavieb. Stačí len spomenúť množiace sa problémy s obnovenými bytovými domami o ktorých aj známa Prof. Sternová nie raz vyhlásila, že správne obnovených stavieb  je asi len 25 %.

Všade vo vyspelom svete je dobrý jednoduchý a jednoznačný stavebný zákon základným zákonom so zásadným vplyvom pre ostatný priemysel, hospodárstvo, ekonomiku a legislatívu štátu. Malo by sa tak stať aj u nás, aspoň v to dúfame spolu s ostatnými odborníkmi z reálnej praxe.

Autor: Ivan Pauer - časť 8 z 8 (august 2015)