Kontrola kvality stavebných prác 5

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia na výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu sa vo výraznej väčšine vyhotovuje len na úrovni projektu pre stavebné povolenie. Takýto projekt je len technicko administratívnou dokumentáciou bez podrobných realizačných detailov, postupov, parametrov, výpočtov a pod. Prax však ukazuje, že kvalitatívna úroveň aj týchto projektov má klesajúci trend a realizačný projekt pre výstavbu je viac zriedkavosťou ako pravidlom. Tento stav má za následok, že prakticky nikto nezodpovedá za konečnú kvalitu a parametre stavby, pretože projektant v technickej správe uvedie, že projekt nie je realizačný a slúži len pre účely stavebného konania a odporúča stavebnému investorovi uskutočniť stavbu podľa realizačného projektu, ktorý by mal vyhotoviť zhotoviteľ stavby. Zhotoviteľ stavby však realizačný projekt nevyhotoví a ani ho vyhotoviť nedá, pretože mu ho nikto nezaplatí a v teraz platnom, ale aj v návrhu „nového“ stavebného zákona je vyhotovenie realizačného projektu len dobrovoľnou záležitosťou. Tento legislatívny nedostatok má napokon za následok absenciu zodpovednosti za prípadné havárie a iné nedostatky stavieb, pretože projektant nenesie zodpovednosť za to, že zhotoviteľ nevyhotovil realizačný projekt, zhotoviteľa nikto zo zákona nedonúti vyhotoviť realizačný projekt a stavebný dozor nemohol kontrolovať činnosť zhotoviteľa podľa realizačného projektu, lebo ho nemal, keď ho zhotoviteľovi nik nezaplatil... Napokon celú škodu znáša objednávateľ stavby, alebo posledný živnostník ak si neprečítal poriadne zmluvu o dielo a prevzal na seba aj zhotovenie realizačného projektu, čo by nebolo ojedinelým prípadom.

Vykonávací – realizačný projekt považujem za bezpodmienečnú zákonnú nevyhnutnosť, bez ktorej nie je možné zahájiť výstavbu. Je pritom takmer jedno ako sa legislatívne upraví, kto vykonávací projekt objedná a vyhotoví. Tak či tak ho zaplatí objednávateľ stavby priamo, alebo nepriamo v stavebnom diele ako samostatnú položku alebo súčasť diela. Popri tom je nevyhnutné upozorniť, že projektová dokumentácia stavby musí byť prekontrolovaná treťou osobou, t.j. stavebným úradom pre stavebné konanie a verifikačným úradom, alebo aspoň stavebným dozorom pred realizáciou stavby. Bez kontroly projektu by zahájenie stavby nemalo byť umožnené !

Autor: Ivan Pauer - časť 5 z 8 (august 2015)