Kontrola kvality stavebných prác 4

Vzdelávanie stavebných odborníkov

Ďalším problémom odbornosti a následnej kvality na stavbách je absencia vyžadovania celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov, ktoré je vo svete ako bežný proces. Na Slovensku sa 23 rokov nevyžaduje odborný rast žiadnej osoby pripravujúcej a realizujúcej stavbu. Stavba je predsa priestor v ktorom sa pohybujú ľudia, preto musí byť bezpečná a minimálne zdraviu neškodná. V populárnom automobilovom priemysle výrobný proces každej súčiastky od návrhu cez projektovú dokumentáciu, výrobu až po skladovanie a expedovanie hotového auta je pod neustálou kontrolou. Montážni pracovníci na linke sú pravidelne preškoľovaní pri už najmenšej zmene výrobného procesu. V advokácii, alebo v exekúcii sú pracovníci neustále každoročne preškoľovaní a preskúšavaní aby mohli pokračovať v činnosti a pritom nejde o životy ich klientov.

Ako je to s celoživotným vzdelávaním v stavebníctve, kde ide o životy počas výstavby a užívania stavieb ? V stavebníctve nijaký zákon nevyžaduje odbornú prípravu pre získanie danej kvalifikácie pre odbornú spôsobilosť a nijaký zákon nevyžaduje celoživotné vzdelávanie a periodické preskúšanie odborných vedomostí z nových technológií, postupov a právnych predpisov odborne spôsobilých osôb v stavebníctve. Doposiaľ sa príprava pre nadobudnutie kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor nevykonáva. Uskutočňuje sa len krátky seminár s testom po ktorom účastník dostane osvedčenie o vykonaní skúšky pre odbornú spôsobilosť, čo nie je odborná spôsobilosť podľa zákona č.455/1991 Zb. Živnostenský zákon. Osvedčenie o vykonaní skúšky pre odbornú spôsobilosť sa vydáva celoživotne niekomu, kto má nejaké technické vzdelanie (viď zákon č. 138/1992 Zb. §31 odst.5. písmeno a) organizáciou, ktorá podľa §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č.568/2009  Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní nespĺňa podmienky na túto činnosť a to je všetko. Naopak, organizácia, ktorá spĺňa podmienky zákona č.455/1991 Zb. a zákona č. 268/2009 Z.z. vzdelávať a vydávať osvedčenia nemôže, pretože nie je uvedená v prílohe zákona  č.455/1991 Zb. Priebežné vzdelávanie autorizovaných projektantov – stavebných inžinierov je na ich dobrej vôli či sa ho zúčastnia, alebo nie. Klesajúca úroveň projektovej prípravy a kvality stavieb potvrdzuje chýbajúce dovzdelávanie a preskúšavanie pre udržanie činnosti.

Autor: Ivan Pauer - časť 4 z 8 (august 2015)