Kontrola kvality stavebných prác 3

Majster stavebnej výroby

Ešte väčší problém je, že malé aj veľké stavebné firmy na stavbách pociťujú akútny nedostatok mimoriadne dôležitej prvostupňovej riadiacej a kontrolnej funkcie majster stavebnej výroby. Majster stavebnej výroby je vo svete stovky rokov samozrejmá a nenahraditeľná odborná činnosť po technickej a  dennodennej riadiacej stránke výstavby priamo na mieste jej uskutočňovania. Je nepochopiteľné, že za celých 23 rokov a počas tvorby  „nového“ stavebného zákona sa z celej plejády odborníkov v prípravnej komisii nenašiel aspoň jeden, ktorý by presadzoval potrebu návratu funkcie majstra stavebnej výroby na stavby a kvalifikovaných remeselníkov. Naopak niektorí tvorcovia a konzultanti zákona, s ktorými mala naša organizácia a aj ja osobne tú česť komunikovať vo veci jeho prípravy, boli všetci proti jeho zavedeniu odvolávajúc sa na zbytočné zvyšovanie výrobných nákladov tvrdiac, že šikovný stavbyvedúci nemá problém riadiť 2 a viac stavieb súbežne. Prax na stavbách, úrazovosť a klesajúca kvalita však hovorí o inom, pretože zo stavbyvedúceho sa stal stavebný manažér, prípravár a nákupca materiálu. V návrhu stavebného zákona, ktorý je momentálne pred druhým čítaním schvaľovacieho procesu v parlamente, majster stavebnej výroby chýba.

V otázke výkonu a odbornej spôsobilosti kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor je taktiež 23 rokov hrubo zanedbaná legislatíva, pretože keď v roku 1992 boli zrušené všetky pôvodné predpisy na uskutočňovanie stavieb (výrobu), riešila sa len otázka projektovej prípravy stavieb architektmi a autorizovanými stavebnými inžiniermi – projektantmi. Až tesne pred schvaľovaním zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch dočasne ad hoc vložili do zákona aj výrobné kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor. Majster stavebnej výroby bol opomenutý a chýba. Právna úprava v žiadnom zákone pre výrobnú časť uskutočňovania stavieb nebola nikdy pripravená a schválená. Problém však je, že zákon č.138/1992 Zb. jasne a jednoznačne nevyžaduje výkon kvalifikácií stavbyvedúci a stavebný dozor vykonávať osobami vzdelanými v konkrétnom stavebnom odbore, ale postačuje len nejaké technické vzdelanie, viď §31 odst.5. písmeno a) cit.:

„a) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo... atď.“

Prax na mnohých stavbách potvrdzuje, že kvalifikáciu stavbyvedúceho a stavebný dozor skutočne vykonávajú aj elektrotechnici, strojári, chemici a pod. V lepšom prípade osoba majúca celoživotnú „odbornú spôsobilosť“ stavbyvedúci alebo stavebný dozor napr. pre odbor pozemné stavby vykonáva činnosť na líniových stavbách a osoba pre inžinierske stavby vykonáva činnosť v odbore technického zariadenia budov. Nič neobvyklé a v súlade so zákonom.

Autor: Ivan Pauer - časť 3 z 8 (august 2015)