Kontrola kvality stavebných prác 2

Kvalifikovaní pracovníci

V oblasti priameho uskutočňovania, riadenia a kontroly stavieb a stavebných činností sa za 23 rokov zlikvidovali prakticky všetky nástroje na dodržiavanie kvality všetkých stavebných činností. Tento negatívny proces sa neustále prehlbuje a žiaľ nie je ani skutočná snaha nepriaznivú situáciu aspoň spomaliť a zastaviť, nie to ešte zmeniť. V Slovenskej legislatíve dotýkajúcej sa stavebnej činnosti v rámci celého jej spektra, nie je zakotvená skutočná požiadavka na povinnosť uskutočňovať stavebné činnosti výlučne kvalifikovanými pracovníkmi od aplikačného pracovníka (stavebného robotníka a remeselníka) cez už neexistujúceho majstra stavebnej výroby, ďalej stavbyvedúceho, stavebného dozoru atď., v mnohých prípadoch aj úradníka na miestnom stavebnom úrade.

Súčasná legislatíva umožňuje vykonávať aplikačné – robotnícke práce na stavbe prakticky hoci komu. Vôbec nie je zvláštne ak odborné stavebné práce na stavbe napr.“viazač armovacej výstuže“ vykonáva automechanik, ak vodoinštalačné a kúrenárske práce vykonáva inžinier ekonómie a pod. V návrhu stavebného zákona, ktorý je momentálne pred druhým čítaním schvaľovacieho procesu v parlamente, absolútne chýba jednoznačná povinnosť vykonávať stavebné aplikačné práce výlučne kvalifikovanými remeselníkmi pre daný odbor vykonávanej práce. To znamená, že aj naďalej môžu pekári murovať, automechanici a cukrári armovať a kaderníci klásť dlažbu. Vynára sa potom otázka, načo testujeme a certifikujeme stavebné materiály na ich kvalitu, bezpečnosť, enviromentálnu a prípadne zdravotnú nezávadnosť, keď do stavby ich nesprávne aplikuje – namontuje neodborník.

Aplikačné remeselné práce tak ako vo vyspelom svete musí vykonávať kvalifikovaný vzdelaný remeselník, t.j. kúrenie kúrenár, elektrické rozvody elektrikár, murárske práce murár atď. Absencia tejto povinnosti má za následok aj nezáujem o učňovské štúdium týchto remesiel, pretože sa nevyvíja legislatívny tlak na ich potrebu. Keď nie je legislatívny tlak na kvalifikáciu, nie je tlak na jej vzdelávanie a dnes sme prekvapení, že na školách zanikajú remeselné odbory pretože legislatívne bola zlikvidovaná ich potreba.

Autor: Ivan Pauer - časť 2 z 8 (august 2015)