Kontrola kvality stavebných prác 1

Odbornosť v stavebníctve

Kontrola kvality stavebných prác a odbornosť v stavebníctve je vec verejná

Ivan Pauer, Prezident SASDARS
Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby

V posledných rokoch sa stretávame v stavebnej výrobe stále častejšie s poruchami nových a obnovovaných stavieb. Súčasne platný stavebný zákon o kontrole kvality stavebných prác veľa nehovorí, vlastne už nehovorí takmer nič okrem potreby stavebného dozoru pri zhotovovaní jednoduchej stavby svojpomocou. Po roku 1992 boli zrušené všetky dovtedy platné vykonávacie predpisy týkajúce sa projektovej prípravy, geotechnickej prípravy a jej dokumentácie, vykonávanie riadenia a kontroly stavebných prác a ďalšie dôležité predpisy hlavne pre prípravnú a výrobnú časť uskutočňovania stavieb, ktoré neboli nikdy nahradené.

V oblasti predprojektovej a projektovej prípravy počas 23 rokov došlo k významným legislatívnym deformáciám, ktoré spôsobili nedostatočnú predprojektovú prípravu až jej praktický zánik. Takmer vôbec sa nevykonávajú predprojektové a typologické štúdie, prakticky zanikol základný nástroj rozvoja území a štátu – urbanizmus t.j. plánovanie v rozvojovom hospodárskom a sociálnom horizonte daného územia a územných oblastí, takmer vôbec sa nevykonávajú investičné štúdie (zámery) z pohľadu vhodnosti uvažovanej stavebnej investície do danej územnej lokality a jej investičné prínosy pre investora a dané územie z pohľadu ekonomiky, ekológie, zamestnanosti, sociálneho rozvoja, energetickej záťaže atď. potrebné pre urbanizmus a takmer vôbec sa nevykonávajú geotechnické prieskumy vhodnosti podložia územia pre zástavbu. Zanedbávaním a nevykonávaním len spomenutých predprojektových činností má za následok, že množstvo stavieb bez ohľadu na ich druh je zrealizovaných v záplavových územiach, na nesúdržných a šmykových terénoch bez vykonania špeciálneho zakladania, prípadne s nedostatočným zabezpečením, výstavba na poľnohospodárskej pôde, výstavba neefektívnych stavieb bez ich dokončenia a iné. Tento stav prináša nedozierne hospodárske, ekonomické, sociálne a rozvojové škody celej spoločnosti vrátane škôd samotným vlastníkom stavieb a poisťovniam.

Autor: Ivan Pauer - časť 1 z 8 (august 2015)