Kompletná výmena

Výhody, nevýhody

Kompletná výmena výťahu

 

Základom pre kompletnú výmenu starého výťahu je vypracovanie technickej a projektovej dokumentácie, ktorá stanovuje rozsah aj postup prác spojených s výmenou. Jej súčasťou je aj statický posudok. Pri výmene výťahu nás čaká: obhliadka výťahu a objektu; návrh technického riešenia; vypracovanie projektu a dokumentácie; výroba a dodávka nového výťahu (približne za 2 - 3 mesiace od podpisu zmluvy); demontáž, montáž a stavebné úpravy (v rozsahu približne 4 až 6 týždňov); montážna skúška, posúdenie zhody autorizovanou osobou a nakoniec uvedenie do prevádzky.

Výhodou je obnova celého zariadenia naraz, okamžité zníženie prevádzkových nákladov, úspora elektrickej energie, vysoká bezpečnosť, spoľahlivosť a pohodlie pri používaní, dokonalé využitie priestoru šachty a dlhá životnosť výťahu.

Kompletná výmena súčasného výťahu prinesie zlepšenie technických parametrov výťahu, plynulý rozbeh a spomalenie, zvýšenie nosnosti a rýchlosti prepravy, zväčšenie rozmerov kabíny, monitoring výťahu na diaľku, možnosť hlasovej komunikácie z kabíny výťahu do vyprosťovacej služby, presné zastavenie kabíny a tichá prevádzka. Vstup do výťahu aj jednotlivé poschodia môžeme osadiť ručne ovládanými dverami, alebo rôznymi typmi automaticky ovládaných dverí (teleskopické, centrálne a BUS kabínové).

Nevýhodou kompletnej výmeny sú vyššie počiatočné náklady a dlhšia doba odstavenia výťahu.

 

Pri výmene výťahu musíme počítať s dočasnými obmedzeniami a nepohodlím. Samotná výmena zahŕňala:  prevzatie staveniska a priestorov na uskladnenie materiálu a náradia montérov, dovoz a uskladnenie všetkých častí nového výťahu, demontáž všetkých častí starého výťahu okrem šachtových dverí, stavebné úpravy v strojovni a v priehlbni, montáž jednotlivých dielov nového výťahu (pohon, riadenie, vodidlá, rám kabíny, kabeláž), výmena šachtových dverí, začistenie stavebných otvorov okolo dverí a vymaľovanie, odvoz a likvidácia demontovaných dielov a stavebnej sute a nakoniec nastavenie jednotlivých častí a vykonanie montážnej skúšky. Uvedeniu nového výťahu do prevádzky predchádzajú skúšky – posúdenie zhody vykonané Technickou inšpekciou a vydanie „Certifikátu zhody“.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)