Energetický certifikát

Vypracovanie, obsah, platnosť, počty

Energetický certifikát

 

Po ukončení obnovy domu získame energetický certifikát.

Energetický certifikát je osvedčenie o úrovni energetickej hospodárnosti nášho domu. Vyhotoví ho odborne spôsobilá osoba. Odborná spôsobilosť osoby, ako aj obsah a forma energetického certifikátu, sú stanovené v zákone.

Odborne spôsobilá osoba vypracuje energetický certifikát na základe posúdenia skutočného stavu vykonanej obnovy domu. V prípade zistených odlišností od projektovej dokumentácie musí vykonať nový výpočet a podľa vypočítanej hodnoty potreby energie určiť energetickú triedu. Musí odhaliť rezervy ďalšieho možného zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy a tieto uviesť do energetického certifikátu domu.

Hodnoty uvádzané v energetickom certifikáte a energetickom štítku domu sú zadávané do centrálneho registra, z ktorého je výsledná podoba certifikátu a štítku spolu s evidenčným číslom generovaná automaticky. Súčasťou certifikátu je aj správa, ktorej forma je presne predpísaná vo vykonávacej vyhláške. Musí obsahovať vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky energetickej hospodárnosti budovy.

Zatriedením domu do príslušnej energetickej triedy je možné porovnávať kvalitu domov medzi sebou. Budovy zaradené do dobrej energetickej triedy majú nižšie prevádzkové náklady a sú uprednostňované investičnými fondmi aj bankami poskytujúcimi úvery, lebo ich predajná cena je aj o štvrtinu vyššia.

Certifikácia je povinná aj pre domy, alebo samostatné časti domov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi.

Platnosť certifikátu je najviac 10 rokov. Strata jeho platnosti nastane vykonaním stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť domu. Napríklad, keď si postupne vymieňame okná, balkónové dvere na bytoch a zateplíme časť plášťa domu a presiahneme plochu 25 % plášťa domu. V tomto prípade je potrebné vypracovať nový energetický certifikát.

Vykonávacia vyhláška MDVRR definuje škálu energetických tried označovaných veľkými písmenami „A“ až „G“ pre jednotlivé kategórie budov podľa miesta spotreby energie a pre celkovú potrebu energie budovy.

Pre rodinné a bytové domy bolo v rokoch 2010 až 2013 vydaných 8 100 certifikátov, z toho 3 924 pre rodinné domy a 4 176 pre bytové domy. Do najvyššej energetickej triedy „A“ bolo zaradených len 65 rodinných a tri bytové domy. Energetickú triedu „B“ získalo 2 085 rodinných domov a 2 446 bytových domov a triedu „C“ získalo 1 255 rodinných domov a 1 613 bytových domov. Viac ako 600 rodinných a bytových domov obdržalo certifikáty dokonca v triedach „D, E, F a G“.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)