Budova s takmer 0 potr. en.

potreba tepla, súčiniteľ

Budova s takmer nulovou potrebou energie

 

Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takejto budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Stanovená potreba tepla na vykurovanie za rok u rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie je maximálne 20,4 kWh/m2 a u bytových domov s takmer nulovou potrebou energie je maximálne 12,5 kWh/m2. To je pre zjednodušenú predstavu približne 8 - 10 % súčasných hodnôt u neobnovených rodinných a bytových domov.

Pripomeňme si, že múry, stropy, podlahy, dvere a okná, ktoré oddeľujú vykurovanú časť domu od nevykurovaného prostredia, rozhodujú o tom, koľko tepla unikne z vykurovaných miestností von z domu a koľko chladu sa dostane z okolia dovnútra domu. Našou snahou je znížiť prechod tepla a chladu cez tieto stavebné konštrukcie na minimum. Hovoríme o tepelnoizolačných vlastnostiach stavebných konštrukcií. Vyjadrujú sa „súčiniteľom prechodu tepla“ alebo „tepelným odporom“. Medzi nimi je nepriamo úmerný vzťah. Keď znižujeme súčiniteľ prechodu tepla, automaticky sa zväčšuje tepelný odpor a naopak. Viac o menovaných veličinách, aj s príkladmi, hovoríme v kapitole o výmene výplní otvorov.

Pri návrhu jednotlivých častí obalového plášťa domu sa od 1.1.2021 musia splniť prísne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Ich hodnoty sú približne dvakrát prísnejšie, v porovnaní s hodnotami platnými v roku 2015.

Súčiniteľ prechodu tepla je stanovený pre jednotlivé časti obalového plášťa v rôznych hodnotách. Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom väčším ako 45° môže mať súčiniteľ prechodu tepla „U“ maximálne hodnotu 0,15 W/(m2.K) a plochá a šikmá strecha so sklonom menším než 45° maximálne 0,10 W/(m2.K).

Okná, dvere, zasklené steny a strešné okná musia mať súčiniteľ prechodu tepla maximálne 0,60 W/(m2.K). U okien dôjde od roku 2021 k veľmi výraznému sprísneniu hodnôt, preto neodporúčame vymieňať okná jednotlivým majiteľom bytov individuálne, bez splnenia požiadaviek vypočítaných pre výplne otvorov v príslušnej projektovej dokumentácii.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)